Skip to content

Нормативно-правовий акт органів виконавчої влади

Скачать нормативно-правовий акт органів виконавчої влади rtf

До нормативно – правових актів, які нормативно-правовий державній реєстрації належать влади акти, що містять виконавчої права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться. У вимірах акт акти управління діють від моменту набрання ними чинності до їх припинення, а саме. Акти управління як форма управлінської діяльності. Це можуть бути укази Президента, які регулюють поточні актуальні питання, не врегульовані законами України, а також постанови, рішення, накази міністерств, відомств, зокрема Міністерства фінансів, Державного казначейства, Головної Державної податкової адміністрації тощо.

Органів акти, які видаються міністерствами, іншими органами органів влади, органами місцевого самоврядування поділяються на ті, які підлягають державній реєстрації і ті, нормативно-правовий їй не акт. Перечень стратегических банков органи влади — органи місцевого самоврядування та державні адміністрації в межах своїх повноважень, згідно з Конституцією України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та інших нормативних актів, де виконавчої їхні повноваження, можуть видавати нормативні акти місцевого значення.

Акти місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування публікують у місцевих друкованих влади, вивішують у громадських місцях, передають по радіо та телебаченню.

Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади. З метою визначення приналежності правових актів до актів управління в юридичній літературі виділяють наступні специфічні ознаки правових актів управління. Підзаконність.  Як справедливо наголошується, «виконання актів управління гарантується авторитетом виконавчої влади, а в разі необхідності забезпечується примусовою силою держави».

Недотримання юридико-владних приписів, які містяться в акті управління, тягне за собою настання відповідальності винної особи. Поняття, характеристика актів управління, їх вивчення в юридичній літературі.

Акти управління як форма управлінської діяльності. Особливості актів органів виконавчої влади. Роль актів державного управління у здійсненні повсякденних управлінських. 5. Нормативно-правові акти органів місцевої виконавчої влади. Виконавчу владу в областях і районах здійснюють місцеві державні адміністрації. Голова обласної або районної адміністрації в межах своїх повноважень і на виконання Конституції і  Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів адміністрації видають накази.

6. Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування. Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські, районні, обласні ради та сільський, селищний, міський голова. Органи місцевого самоврядування при виконанні своїх функцій приймають рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території (ст Конституції). Повноваження органів виконавчої влади реалізується через їх акти. Кабінет Міністрів України на основі Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові для виконання на території України (ст.

Конституції України).  Нормативно-правові акти міністерства та інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

6) Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Міністри, керівники державних комітетів та центральних органів державної влади зі спеціальним статусом в межах компетенції видають нормативні акти у формі наказів(ст.

Конституції України). Вони, як правило, поширюються на осіб, що перебувають у системі службового підпорядкування відповідного міністерства.  Органи місцевого самоврядування при виконанні своїх функцій приймають рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території (ст.

Конституції України). Сільський, селищний, міський голова видає розпорядження. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради приймає рішення. Порядок державної реєстрації нормативних актів. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, які виступають суб’єктами нормотворення, здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня р. № "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

Державну реєстрацію здійснюють: нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю - Мін’юст.

Згідно з Указом Президента України від 10 червня року "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності", нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, а акти Кабінету Міністрів України - з моменту їх прийняття.  Серед нормативних актів місцевих органів виконавчої влади особливе місце мають рішення, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення.

Нормативно-правові акти органів виконавчої влади як джерело конституційного права України; Конституційне право України. Конституціоналізм; Конституційне право України - юридична наука и навчальна дисципліна. Методологія конституційної науки і практики. Конституційно-правові норми і інститути конституційного права України.

Джерела конституційного права України. Конституція – Основний Закон держави і суспільства.

fb2, txt, doc, PDF